Terma dan Syarat

Sila baca Terma dan Syarat (“Terma”) ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web SW2U Online Casino Malaysia (“Laman Web”) dan perkhidmatannya. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini.

Kelayakan

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau usia undang-undang bagi perjudian di bidang kuasa anda, mana yang lebih tinggi, untuk menggunakan Laman Web dan perkhidmatannya. Adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda dibenarkan secara undang-undang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti perjudian dalam talian.

Pendaftaran Akaun

Untuk mengakses ciri-ciri tertentu Laman Web, anda mungkin dikehendaki untuk membuat akaun. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap semasa proses pendaftaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan kredensial akaun anda dan untuk sebarang aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda mesti memberitahu kami dengan segera sekiranya terdapat penggunaan akaun yang tidak sah atau sebarang pelanggaran keselamatan lain.

Aktiviti Larangan

Anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti berikut:

  • Mengakses atau menggunakan Laman Web untuk tujuan yang melanggar undang-undang atau penipuan.
  • Menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti, atau membuat tuntutan palsu mengenai pertalian dengan mana-mana individu atau entiti.
  • Mengganggu atau mengganggu operasi Laman Web, pelayan atau rangkaian.
  • Terlibat dalam sebarang bentuk penipuan, perkolusi, atau amalan yang tidak adil semasa menggunakan Laman Web atau perkhidmatannya.
  • Mencuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada mana-mana bahagian Laman Web, akaun pengguna lain, atau sistem atau rangkaian lain yang disambungkan dengan Laman Web.
  • Melanggar undang-undang, peraturan, atau hak pihak ketiga yang berkaitan.

Harta Intelek

Semua kandungan, grafik, reka bentuk, logo, tanda dagangan, dan harta intelek lain yang dipaparkan di Laman Web adalah milik atau dilisensikan kepada SW2U Online Casino Malaysia. Anda diberikan lesen terhad, bukan eksklusif, tidak boleh dipindahkan untuk mengakses dan menggunakan Laman Web untuk tujuan peribadi dan bukan perdagangan. Anda bersetuju untuk tidak mengubah, mengedarkan, menghasilkan semula, menerbitkan, melisensikan, atau membuat karya turunan daripada mana-mana kandungan di Laman Web tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami.

Deposit dan Pengeluaran

Apabila membuat deposit dan pengeluaran di Laman Web, anda bersetuju untuk mematuhi sebarang terma dan syarat yang dikenakan oleh pemproses pembayaran dan institusi kewangan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang yuran, caj, atau kelewan yang dikenakan oleh pihak ketiga berkaitan dengan transaksi anda.

Perjudian Bertanggungjawab

Kami menggalakkan perjudian bertanggungjawab dan mendorong anda untuk menetapkan had peribadi bagi aktiviti permainan anda. Adalah tanggungjawab anda untuk berjudi dengan bertanggungjawab dan dalam kemampuan anda. Sekiranya anda percaya bahawa tabiat perjudian anda menjadi masalah, kami mengesyorkan agar anda mencari bantuan daripada organisasi profesional yang pakar dalam penagihan judi.

Penafian Jaminan

Laman Web dan perkhidmatannya disediakan “apa adanya” dan “sebagaimana adanya”, tanpa sebarang jaminan atau representasi, secara nyata atau tersirat. Kami tidak menjamin bahawa Laman Web akan bebas dari kesilapan, tidak terganggu, selamat, atau bebas daripada virus atau komponen berbahaya lain. Penggunaan anda terhadap Laman Web adalah atas risiko anda sendiri.

Had Tanggungjawab

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, SW2U Online Casino Malaysia dan rakan kongsi, pengarah, pegawai, pekerja, dan ejennya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan tidak langsung, kebetulan, istimewa, langsung atau ganjaran yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan anda terhadap Laman Web atau perkhidmatannya.

Pindaan Terma

Kami berhak untuk mengubah Terma ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa setelah kami memaparkan Terma yang dikemaskini di Laman Web. Adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula Terma ini secara berkala bagi sebarang pengubahsuaian. Penggunaan berterusan Laman Web selepas penyebaran perubahan tersebut mengandungi penerimaan anda terhadap Terma yang telah diubah.

Undang-Undang dan Bidang Kuasa

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berhubungan dengan Terma ini, Laman Web, atau perkhidmatannya akan dikenakan bidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia.

Pemisahan

Sekiranya mana-mana peruntukan dalam Terma ini didapati tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan, peruntukan-peruntukan yang lain akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

Perjanjian Keseluruhan

Terma ini merupakan perjanjian keseluruhan antara anda dan SW2U Online Casino Malaysia mengenai penggunaan Laman Web dan perkhidmatannya dan menggantikan apa-apa perjanjian atau persefahaman terdahulu, sama ada secara lisan atau bertulis.

Pelepasan

Kegagalan SW2U Online Casino Malaysia untuk menegakkan mana-mana hak atau peruntukan dalam Terma ini tidak akan dianggap sebagai pelepasan terhadap hak atau peruntukan tersebut.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, keperluan, atau pertanyaan mengenai Terma ini, sila klik di sini untuk menghubungi kami.

Kami berusaha untuk menangani sebarang isu atau pertanyaan dengan cepat dan efisien.

Dengan menggunakan laman web SW2U Online Casino Malaysia dan perkhidmatannya, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, sila menahan diri daripada mengakses atau menggunakan Laman Web.