Dasar Privasi

Tarikh Berkuatkuasa: 1 Jun, 2023

Di SW2U Online Casino Malaysia, kami komited untuk melindungi privasi anda dan memelihara maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menggariskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami semasa menggunakan laman web dan perkhidmatan kami. Dengan mengakses atau menggunakan SW2U Online Casino Malaysia, anda bersetuju dengan terma Dasar Privasi ini.

Maklumat Yang Kami Kumpul

Apabila anda menggunakan laman web dan perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul maklumat tertentu daripada anda, termasuk:

Maklumat Peribadi

Ini termasuk nama anda, alamat e-mel, nombor telefon, dan maklumat pengenalan lain yang anda berikan secara sukarela kepada kami semasa proses pendaftaran atau semasa menggunakan perkhidmatan kami.

Maklumat Kewangan

Untuk memudahkan transaksi, kami mungkin mengumpul maklumat kewangan seperti butiran kad pembayaran atau maklumat perbankan anda. Kami menggunakan teknologi penyulitan yang selamat untuk melindungi maklumat ini dan memastikan transaksi yang selamat.

Maklumat Teknikal

Kami mungkin mengumpul maklumat teknikal mengenai peranti anda, sejarah pelayaran, alamat IP, dan corak penggunaan untuk meningkatkan pengalaman anda dan memperbaiki perkhidmatan kami. Maklumat ini dikumpul menggunakan kuki dan teknologi penjejakan serupa.

Komunikasi

Kami mungkin mengumpul maklumat berkaitan dengan komunikasi anda dengan kami, seperti e-mel, log perbualan, atau pertanyaan sokongan pelanggan, untuk menangani pertanyaan anda, menyediakan sokongan, dan memperbaiki perkhidmatan kami.

Penggunaan Maklumat

Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan daripada anda untuk pelbagai tujuan, termasuk:

Menyediakan Perkhidmatan

Untuk membuat dan mengekalkan akaun anda, memproses transaksi anda, dan memberikan akses kepada permainan dan perkhidmatan kami.

Penyesuaian Peribadi

Untuk memperibadikan pengalaman anda dengan menawarkan kandungan, promosi, dan cadangan yang disesuaikan berdasarkan keutamaan dan corak penggunaan anda.

Komunikasi

Untuk berkomunikasi dengan anda mengenai akaun anda, promosi, kemas kini, dan pengumuman penting yang berkaitan dengan SW2U Online Casino Malaysia.

Meningkatkan Perkhidmatan Kami

Untuk menganalisis corak penggunaan, mengumpul maklum balas, menjalankan penyelidikan, dan membuat peningkatan kepada laman web, permainan, dan perkhidmatan kami.

Pematuhan dan Keselamatan

Untuk mematuhi obligasi undang-undang dan peraturan, mencegah penipuan, menguatkuasakan terma perkhidmatan kami, dan melindungi hak, keselamatan, dan keselambaran SW2U Online Casino Malaysia.

Perkongsian Maklumat

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga dalam keadaan berikut:

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin melibatkan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai untuk membantu kami dalam menyampaikan perkhidmatan kami, termasuk pemproses pembayaran, pembekal sokongan pelanggan, agensi pemasaran, dan syarikat analitik data. Pembekal perkhidmatan ini diikat secara kontrak untuk melindungi maklumat anda dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang ditetapkan oleh kami.

Keperluan Undang-undang

Kami mungkin mendedahkan maklumat anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, perintah mahkamah, atau proses undang-undang, atau jika kami percaya bahawa penyingkapan tersebut diperlukan untuk melindungi hak kami, mematuhi kewajipan undang-undang, atau memberi respons kepada permintaan kerajaan.

Pemindahan Perniagaan

Dalam kejadian penggabungan, perolehan, atau jualan aset, maklumat anda mungkin dipindahkan kepada entiti yang memperoleh sebagai sebahagian daripada transaksi tersebut. Kami akan memastikan bahawa pihak yang menerima menghormati terma Dasar Privasi ini.

Persetujuan

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga jika anda memberikan persetujuan anda untuk perkongsian tersebut.

Keselamatan Data

Kami mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda dan melindunginya daripada akses, pengubahan, penyingkapan, atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Kami menggunakan protokol keselamatan dan teknologi penyulitan yang bersesuaian dengan industri untuk memastikan kerahsiaan dan integriti data anda.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada penghantaran data melalui internet atau sistem penyimpanan elektronik yang sepenuhnya selamat. Walaupun kami berusaha melindungi maklumat anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Hak-hak Anda

Anda mempunyai hak tertentu berkenaan dengan maklumat peribadi anda, termasuk:

Akses

Anda berhak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda dan menerima salinan maklumat tersebut, tertakluk kepada sekatan undang-undang.

Pembaikan

Anda berhak untuk meminta pembetulan terhadap sebarang maklumat peribadi yang tidak tepat atau tidak lengkap yang kami simpan mengenai anda.

Pemadaman

Anda berhak untuk meminta pemadaman maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, seperti apabila maklumat tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan di mana ia dikumpulkan atau apabila anda menarik balik persetujuan anda.

Pengeluaran Persetujuan

Jika Anda telah memberikan persetujuan untuk pemprosesan maklumat peribadi anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa. Ini tidak akan menjejaskan keabsahan pemprosesan yang berdasarkan persetujuan sebelumnya.

Portabiliti Data

Anda berhak untuk menerima maklumat peribadi anda dalam format yang tersusun, biasa digunakan, dan boleh dibaca oleh mesin, serta mempunyai hak untuk memindahkan maklumat tersebut kepada pihak pengawal data lain di mana teknikalnya memungkinkan.

Bantahan

Anda berhak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda berdasarkan kepentingan yang sah atau untuk tujuan pemasaran langsung.

Untuk menggunakan hak-hak anda atau membuat permintaan mengenai maklumat peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat yang disediakan dalam bahagian “Hubungi Kami” di bawah. Kami akan memberi respons kepada permintaan anda mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Penyimpanan Maklumat

Kami menyimpan maklumat peribadi anda hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, termasuk keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan. Apabila menentukan tempoh penyimpanan yang sesuai, kami mengambil kira sifat dan sensitiviti maklumat tersebut, risiko yang mungkin timbul daripada penggunaan atau penyingkapan yang tidak dibenarkan, dan keperluan undang-undang yang berkenaan.

Pautan dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikawal oleh SW2U Online Casino Malaysia. Dasar Privasi ini tidak terpakai bagi laman web atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji dasar privasi pihak ketiga tersebut sebelum memberikan sebarang maklumat peribadi atau menggunakan perkhidmatan mereka.

Kemas kini Dasar Privasi

Kami mungkin mengemaskini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan kami atau kewajipan undang-undang. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan material dengan memaparkan Dasar Privasi yang dikemas kini di laman web kami atau melalui cara komunikasi lain. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk maklumat terkini mengenai amalan privasi kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan, atau permintaan mengenai Dasar Privasi ini atau pemprosesan maklumat peribadi anda, sila klik di sini untuk menghubungi kami.

Kami mengambil privasi dengan serius dan berkomitmen untuk menangani sebarang isu atau pertanyaan dengan cepat dan efisien.

Terima kasih kerana memilih SW2U Online Casino Malaysia. Privasi dan kepercayaan anda adalah sangat penting bagi kami.